Enterprise Rent A Car

Opći uvjeti o najmu vozila

1. UVODNE ODREDBE TEST

 

1.1. Ovim Općim uvjetima koji se prilažu i čine sastavni dio Ugovora o najmu sklopljenog između Auto Benussi d.o.o. kao Najmodavca i pravne ili fizičke osobe kao Najmoprimca (u daljnjem tekstu: Ugovor), utvrđuju se ovlaštenje i upravljanje unajmljenim vozilom, preuzimanje i vraćanje vozila, održavanje vozila, kvarovi na vozilu, plaćanje najma, osiguranje, prometna nezgoda te druga prava i obveze koje potpisom Ugovora obje ugovorne strane u cijelosti prihvaćaju.

 

1.2. Potpisom Ugovora Najmoprimac potvrđuje da je upoznat s cjenikom, tarifom i pravilima osiguranja koji su priloženi Ugovoru i čine njegov sastavni dio.

 

1.3. Izrazi definirani u Ugovoru o najmu, ako što drugo nije izričito određeno imaju isto značenje i u ovim Općim uvjetima.

 

2. OVLAŠTENJE I UPRAVLJANJE UNAJMLJENIM VOZILOM

 

2.1. Vozilo se daje u najam vozačima koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete glede minimuma godina starosti i minimuma godina posjedovanja vozače dozvole, a koji u svakom slučaju moraju biti stariji od 21 godine i posjedovati vozačku dozvole najmanje 24 mjeseca.

 

2.2. Ugovorom o najmu vozilo se iznajmljuje na najduži rok od mjesec dana. Za najam duži od jednog mjeseca ili drugu vrstu najma vozila sačinit će se aneks Ugovora.

 

2.3. Vozilom danim u najam smije upravljati samo Najmoprimac osobno ili osoba upisana od strane Najmodavca u Ugovoru kao dodatni vozač, pridržavajući se odredaba ovih Općih uvjeta i svih važećih zakona.

 

2.4. Najmoprimac se obvezuje da će vozilo koristiti za osobne potrebe, te da ga neće koristiti po utjecajem alkohola, droga ili drugih lijekova, u protuzakonite svrhe, za obuku vozača, za prijevoz putnika ili robe uz naknadu, za pogon ili vuču bilo kakvog vozila ili predmeta, za sportske priredbe (trke ili brzinske probe) te da ga neće dati u podnajam.

 

2.5. Najmoprimac se obvezuje vozilom koristiti unutar granica Republike Hrvatske te neće prelaziti državnu granicu Republike Hrvatske bez prethodnog odobrenja Najmodavca, u suprotnome obvezan je u potpunosti podmiriti eventualno nastalu štetu (uključivo gubitak vozila).

 

2.6. Za korištenje vozilom izvan teritorija Republike Hrvatske, Najmoprimac mora tražiti prethodno odobrenje Najmodavca uz nadoplatu dodatnog osiguranja vozila.

 

2.7. Najmoprimcu se zabranjuje korištenje vozila u slijedećim državama: Slovačka, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Rumunjska, Bugarska, Albanija, bivše države SSSR, Grčka i Turska.

 

3. PREUZIMANJE VOZILA

 

3.1. Najmoprimac je prilikom preuzimanja vozila dužan potpisati Izjavu o stanju vozila (u daljnjem tekstu: Izjava) koja čini sastavni dio Ugovora o najmu.

 

3.2. Prije potpisivanja Izjave Najmoprimac je dužan na uobičajeni način provjeriti stanje vozila te dodatne opreme. Ukoliko bilo koji dio navedene opreme nedostaje ili postoje neki drugi vidljivi nedostaci. Najmoprimac je dužan odmah u Izjavi naznačiti u čemu se ti nedostaci sastoje i u kojem smislu postoje primjedbe na stanje vozila.

 

3.3. Potpisom Izjave Najmoprimac potvrđuje da je provjerio stanje vozila,da je preuzeo vozilo sa svim pripadajućim priborom i dokumentima te da nema drugih primjedbi koje se odnose na vidljivo stanje i opremu vozila.

 

3.4. Najmoprimac vozilo preuzima sa punim spremnikom goriva, a u slučaju vraćanja vozila sa manje goriva, naplaćuje mu se razlika uvećana za uslugu punjenja.

 

4. VRAĆANJE VOZILA

 

4.1. Najmoprimac se obvezuje vratiti vozilo u roku (sat,dan, mjesec i godina) i mjestu naznačenom u Ugovoru i to u stanju u kojem ga je i preuzeo, sa svim pripadajućim priborom i dokumentima.

 

4.3. Prilikom vraćanja vozila Najmoprimac je dužan dati na uvid ovlaštenom djelatniku Najmodavca Ugovor o najmu i Izjavu o stanju vozila. Ovlašteni djelatnik će u prisutnosti Najmoprimca izvršiti pregled vozila te će u Izjavu unijeti podatke o uočenim nedostacima s obzirom na stanje u kojem je Najmoprimac preuzeo vozilo.

 

4.4. Najmoprimac može produžiti najam najkasnije 24 sata prije isteka najma uz odobrenje Najmodavca. U suprotnome smatrat će se da je Najmoprimac protupravno prisvojio vozilo. Ukoliko Najmoprimac ne vrati vozilo 6 sati nakon isteka Ugovora o najmu, a prethodno ne kontaktira Najmodavca, prijavljuje se otuđenje vozila policiji s podacima Najmoprimca.

 

4.5. Vraćanje vozila moguće je unutar gradskih središta za vrijeme radnog vremena, a izvan radnog vremena i izvan grada, uz dodatnu nadoplatu i uz prethodnu suglasnost i potvrdu Najmodavca.

 

4.6. Ukoliko vozilo nije vraćeno u poslovnici preuzimanja vozila nego u nekoj drugoj poslovnici Najmodavca, konačni obračun je onaj koji je izvršila ta druga poslovnica. Poslovnica koja je izdala vozilo dužna je potvrditi taj konačni obračun i zadržava pravo poslati Najmoprimcu ispravljeni račun u skladu sa uvjetima najma u vrijeme preuzimanja vozila.

 

4.7. Ukoliko vozilo ne bude vraćeno u poslovnicu Najmodavca već bude ostavljeno na nekoj drugoj lokaciji (ispred hotela uz predaju ključeva recepciji, na aerodromu i slično) ili bude vraćeno u poslovnicu izvan njezinog radnog vremena, a takav način vraćanja vozila nije ranije bio dogovoren s Najmodavcem, Najmoprimac je dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 3.500,00 Eura uvećano za PDV, i to u protuvrijednosti u kunama prema prodajnom tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

 

4.8. Ako Najmoprimac vrati vozilo poslije datuma navedenog u Ugovoru o najmu, a u međuvremenu je došlo do promjene cijena, od dana predviđenog vraćanja vozila Najmodavac je ovlašten zaračunati nove cijene.

 

4.9. Radnici Najmodavca imaju pravo u bilo koje vrijeme kontrolirati vozilo. U slučaju da ustanove na Najmoprimac ne poštuje uvjete Ugovora o najmu, radnici Najmodavca ovlašteni su Najmoprimcu oduzeti vozilo.

 

5. ODRŽAVANJE VOZILA

 

5.1. Najmoprimac se obvezuje vozilo savjesno koristiti, održavati, čuvati i opterećivati, sukladno uputi proizvođača te da neće vršiti nikakve izmjene dijelova, sklopova ili agregata na vozilu, bez dozvole Najmodavca. U slučaju ustanovljenja oštećenja ili kvara na vozilu, Najmoprimac se obvezuje da će prestati koristiti vozilo i obavijestiti Najmodavca o istim.

 

5.2. Najmodavac će Najmoprimcu, uz predočenje valjanog računa i dokaza da je isti plaćen, nadoknaditi troškove redovnog- servisnog održavanja i odobrenih popravaka na vozilu.

 

5.3. Najmoprimac se obvezuje da za vrijeme najma isprave vozila neće ostavljati u vozilu. U slučaju krađe vozila zajedno s ispravama vozila, utvrđuje se da je Najmoprimac grubo prekršio odredbe Ugovora i da tada odgovara Najmodavcu za punu visinu nastale štete i ne može se pozivati na oslobođenje od naknade štete.

 

5.4. Najmoprimac se obvezuje snositi troškove pranja vozila, popravaka guma, prometnih prekršaja (i nakon prestanka Ugovora), te ostalih troškova nastalih tijekom korištenja iznajmljenog vozila, izuzev troškova koji terete Najmodavca, odnosno osiguravatelja.

 

6. KVAROVI NA VOZILU

 

6.1. Najmodavac nije odgovoran za naknadu, kao niti za zakašnjenje nastalo uslijed kvara ili neispravnosti vozila.

 

6.2. U slučaju kvara ili oštećenja na vozilu tijekom najma, Najmodavac se obvezuje izvršiti zamjenu vozila Najmoprimcu u roku od 24 sata, od trenutka kad je nastali kvar ili štetu Najmoprimac prijavio Najmodavcu.

 

6.3. Nužni hitni popravci poduzeti od strane Najmoprimca ili zamjena dijelova vozila mogu se izvršiti samo u ovlaštenim servisima po prethodnom odobrenju Najmodavca. Najmoprimac ima pravo na povrat troškova, ali samo uz predočene račune ovlaštenog servisa koji je popravak izvršio i uz obvezno vraćanje promijenjenih dijelova. U suprotnome, troškovi se ne priznaju.

 

6.4. U slučaju kvara vozila izvan teritorija Republike Hrvatske, Najmoprimac je obvezan kontaktirati Najmodavca u Hrvatskoj radi dogovora oko popravka vozila. Najmodavac će refundirati trošak popravka po predočenju originalnog računa ovlaštenog servisa i dijela koji je zamijenjen zbog kvara. Pri prelasku državne granice Najmoprimac je u obvezi predočiti carinskom službeniku račun na ovjeru.

 

6.5. Ako se kod vraćanja vozila ustanovi, da je bilo koji dio vozila ili opreme bio promijenjen bez odobrenja Najmodavca odnosno izgubljen, Najmoprimcu će se naplatiti šteta u visini trostruke tržišne cijene, promijenjenog ili izgubljenog dijela opreme, važeće na dan vraćanja vozila.

 

7. PLAĆANJE NAJMA

 

7.1. Najmoprimac se obvezuje da će Najmodavcu, na njegov pismeni poziv, odmah platiti iznos za dnevni najam po ugovorenoj tarifi, dnevne dodatke kao i nastale troškove koji se obračunavaju.

 

7.2. Ukoliko Najmoprimac podmiruje svoje obveze za najam vozila kreditnom karticom, isti daje potpisanim Ugovorom o najmu, ovlaštenje Najmodavcu da zaračuna troškove najma direktno izdavatelju kreditne kartice i bez slip-obrasca. U slučaju da Najmoprimac nije uplatio dodatno osiguranje (SCDW), potpisom Ugovora o najmu Najmoprimac daje ovlaštenje Najmodavcu da izdavatelju kreditne kartice naplati troškove štete na vozilu u visini franšize.

 

7.3. Ukoliko Najmoprimac podmiruje svoje obveze najma vozila na temelju ispostavljenog predračuna, isti je dužan podmiriti naznačeni iznos u roku i pod uvjetima naznačenim na računu.

 

7.4. U slučaju kašnjenja u plaćanju, Najmoprimac se obvezuje platiti Najmodavcu za iznose u kunama zakonske zatezne kamate čiji je način izračunavanja utvrđen Zakonom o obveznim odnosima.

 

8. OSIGURANJE

 

8.1. Tijekom najma, vozilo je osigurano protiv odgovornost za štetu prouzročenu trećim osobama, prema zakonskim propisima i pravilima osiguranja Osiguravajuće kuće, te će se sva prava i obveze glede nastale štete rješavati na temelju tih pravila, odnosno zaključene police osiguranja za predmetno vozilo, te ugovorenih dodataka.

 

8.2. Najmoprimac se obvezuje podmiriti svaku štetu, do visine pune vrijednosti vozila (oštećenje, krađa, gubitak vozila), nastalu u vrijeme trajanja najma kao i nastalu štetu za izmaklu dobit radi popravka vozila do najviše 30 dana, ukoliko je ista nastala krivnjom Najmoprimca. Šteta za izmaklu dobit određuje se temeljem cjenika za dnevni najam priloženom Ugovoru i koji čini njegov sastavni dio.

 

8.3. Najmoprimac može pri sklapanju Ugovora o najmu uplatiti dnevni dodatak, u iznosu određenom prema važećem cjeniku priloženom Ugovoru koji čini njegov sastavni dio, za «Otkup odgovornosti za štetu na vozilu» (CDW). Time otklanja svoju odgovornost za štete iz točke 7.2., osim osobnog učešća u toj šteti (franšiza), te u slučaju gubitka i krađe vozila ili dijelova.

 

8.4. Najmoprimac može pri sklapanju Ugovora uplatiti dnevni dodatak u iznosu određenom prema važećem cjeniku priloženom Ugovoru koji čini njegov sastavni dio, za «Otkup odgovornosti za gubitak, krađu vozila ili dijelova» (TP). Time otklanja svoju odgovornost za slučaj gubitka, krađe vozila ili dijelova, osim osobnog učešća u toj šteti (franšiza).

 

8.5. Najmoprimac može pri sklapanju Ugovora posebno osigurati, u iznosu određenom prema važećem cjeniku priloženom Ugovoru koji čini njegov sastavni dio, vozača i putnike, do visine police osiguranja za štetu uslijed smrti ili tjelesnih povreda, koje zadobiju u vozilu (PAI).

 

8.6. Najmoprimac se može ugovaranjem i plaćanjem dodatnog dnevnog osiguranja (SCDW), u iznosu određenom prema važećem cjeniku priloženom Ugovoru koji čini njegov sastavni dio, dodatno osigurati od osobnog učešća u šteti - franšizi za vrijeme najma vozila. To osiguranje (SCDW) vrijedi samo za prvu štetu na vozilu, a u slučaju druge i svake iduće štete na vozilu, franšiza se naplaćuje u punom iznosu navedenom u Ugovoru o najmu, bez obzira na procijenjenu visinu štete.

 

8.7. Najmoprimac je obvezan podmiriti svaku štetu (oštećenja, gubitak, krađa vozila ili dijelova, izmakla dobit), bez obzira na uplaćene dodatke iz članaka 8.3., 8.4., 8.5. i 8.6., ukoliko je do štete došlo korištenjem vozila suprotno odredbama Ugovora i Općih uvjeta, te uslijed grube nepažnje ili namjere.

 

8.8. Osobno učešće u šteti - franšiza ovisi o grupi vozila, određeno je važećom tarifom po odluci Najmodavca, koja je priložena Ugovoru i čini njegov sastavni dio.

 

8.9. Osiguranje ni u kojem slučaju ne pokriva štetu na gumama, štetu na donjem postroju vozila, unutrašnjosti vozila i vjetrobranu uzrokovanu nemarom vozača, štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, ulijevanjem krive vrste goriva, štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava, štetu koju je napravio neovlašteni vozač, bilo koje oštećenje na vozilu koje nije prijavljeno nadležnoj policijskoj postaji. Ta oštećenja Najmoprimac snosi sam.

 

9. PROMETNA NEZGODA

 

9.1. U slučaju prometne nezgode, Najmoprimac se obvezuje odmah pozvati policiju na mjesto štetnog događaja ili prijaviti štetni događaj nadležnoj Policijskoj upravi. U suprotnom, Najmoprimac se može teretiti za nastalu štetu.

 

9.2. Najmoprimac se obvezuje da će osigurati vozilo od daljnjih šteta, te čekati upute Najmodavca o daljnjem korištenju vozila i postupiti u dogovoru s Najmodavcem, te mu podnijeti pismeno izvješće o štetnom događaju.

 

9.3. Najmoprimac se obvezuje, u slučaju novo nastale štete, vratiti vozilo u najbližu poslovnicu Najmodavca, u radno vrijeme poslovnice i pod uvjetima koje je odredio Najmodavac.

 

9.4. Najmoprimac se obvezuje da će sudjelovati u svim postupcima radi naplate štete prema trećoj osobi, u suprotnome dužan je troškove prouzročene nesreće snositi sam.

 

10. OSTALO

 

10.1. U slučaju povrede Ugovorenih obveza i Općih uvjeta, učinjenih od strane Najmodavca i Najmoprimca, svaka ugovorna strana ima pravo raskinuti Ugovor, a Najmoprimac se obvezuje nadoknaditi Najmodavcu svu proizašlu štetu, sadržaja i obujma kojeg odredi Najmodavac, a koji mora odgovarati visini stvarne štete.

 

10.2. Najmoprimac svojim potpisom bezuvjetno prihvaća sve gore navedene uvjete, jamči točnost svih navedenih podataka iz isprava (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) i prihvaća nadležnost suda u sjedištu Najmodavca u slučaju sudskog spora.

 

11. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

11.1 U tijeku procesa iznajmljivanja vozila, neophodno je prikupiti neke osobne podatke. Nužno je pružiti sve tražene informacije. U nedostatku tih informacija, Najmodavac (kontrolor podataka) neće biti u mogućnosti točno provesti najam Najmoprimca. Najmodavac će koristiti osobne podatke Najmoprimca kako bi mu pomogao prilikom rezervacije, najma i leasinga vozila te u marketinške svrhe. Najmoprimac može ispraviti pogreške u tim podacima i koristiti pravo pristupa tim podacima, osvježavanja, brisanja navedenih podataka slanjem zahtjeva Najmodavcu koristeći kontakt podatke koji se nalaze u Ugovoru o najmu koji je potpisao kad je preuzeo vozilo.

 

11.2. Kontrolor podataka može prenijeti osobne podatke Najmoprimca subjektima u Enterprise Holdings grupi koji se nalaze u; (i) EU ili (ii) Sjedinjenim Američkim Državama, koji se pridržavaju Safe Harbor načela. Enterprise Holdings grupa može koristiti osobne podatke Najmoprimca kako bi: (i) mu pružili učinkovitu uslugu, (ii) provodili analitičke i/ili marketinške aktivnosti, i (iii) dopustiti Enterprise Holdings grupi da pokrene upitnik o zadovoljstvu potrošača uslugom putem e-maila ili kontaktirajući Najmoprimca na mobilni telefon ili drugi broj koji je naveden u Ugovoru o najmu vozila ili predan Enterprise Holdings grupi nekim drugim putem. Gdje zakon nalaže, slažete se za korištenje vaših osobnih podataka u svrhu navedenu u ovom odlomku i slažete se za prosljeđivanje vaših osobnih podataka subjektima u Enterprise Holdings grupi koji se nalaze van vaše države.Za više informacija, molimo vas pročitajte Enterprise Rent-A-Car pravilnik o zaštiti osobnih podataka na www.enterprise.co.uk.

 

11.3. Najmodavac i/ili Enterprise Holdings grupa također može koristiti i otkriti osobne podatke kako bi udovoljili pravnim zahtjevima (npr. zahtjev od pravnih zakonskih agencija), kako bi provodili lokalne zakone, odgovarali na prigovore ili štitili prava, vlasništvo ili sigurnost drugih.